In Monitorul oficial de vineri, 27 octombrie 2023, s-a publicat Legea nr. 296/2023, ce reglementează unele măsuri fiscal-bugetare.

Sunt foarte ample și severe măsuri fiscale din ultimii ani.

Va rugam sa le cititi cu mare atentie. Cu impact sever sunt cele referitoare la cota de impozitare pe veniturile microintreprinderii, contributia de 10% reprezentand CASS la veniturile din activitati independente la un plafon majorat si plafonul de casierie.

1. Se modifică cota de impozitare a veniturilor microîntreprinderii, în sensul că există două procente de 1% și 3%, însă se păstrează plafonul veniturilor impozabile de 500.000 Euro pentru calitatea de microîntreprindere.
Procedura fiscală: Următoarele domenii de activitate ale unei microîntreprinderi sunt supuse impozitului cu procentul de 3%, indiferent de valoarea veniturilor:
CAEN:
5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator;
5829 – Activități de editare a altor produse software;
6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client; 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare; 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
5590 – Alte servicii de cazare;
5610 – Restaurante;
5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.;
5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
6910 – Activități juridice – numai pentru societățile cu personalitate juridică, care nu sunt entități transparente fiscal, constituite de avocați potrivit legii;
8621 – Activități de asistență medicală generală;
8622 -Activități de asistență medicală specializată;
8623 – Activități de asistență stomatologică;
8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.

Pentru celelalte microîntreprinderi ce au obiect de activitate ce nu se regăsesc în aceste coduri CAEN, impozitarea este în procent de 1% pentru venituri de până la 60.000 Euro și de 3% începând cu trimestrul în care se depășește acest plafon. Cursul de schimb este cel de la data de 31 decembrie al anului anterior – 31.12.2023 pentru anul 2024.
De reținut: se mențin restricțiile privind obligația plății de impozit pe profit pentru acele societăți ce desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc, au consultanță și management mai mult de 20% în total venituri (fără consultanță fiscală), fac intermediere în domeniul bancar și în asigurări etc.
Se aplică din data de 01 ianuarie 2024.

2. Persoanele salariate ce realizează programe pentru calculator beneficiază de scutirea la impozitul pe venitul din salarii doar pentru suma de 10.000 lei brut. Pentru sumele ce exced acestui plafon se datorează impozit pe venitul din salarii.
Procedură fiscală: Un programator beneficiază de această facilitate doar la un singur angajator unde își declară locul de muncă de bază. Angajatorul trebuie să ceară o declarație a salariatului cu locul de muncă de bază.
De reținut: prin ordinul comun al mai multor ministere (finanțe, cercetare, muncă etc.) se vor adopta noile condiții de încadrare la persoane ce creează programe de calculator ce au dreptul la această facilitate.
Se aplică din data 01 noiembrie 2023.

3. Se reiterează scutirea la impozitul pe venitul din salarii pentru salariații din domeniul construcțiilor și în agricultură pentru un venit lunar de 10.000 lei. Pentru suma ce excede se datorează impozit pe venitul din salarii.
Procedură fiscală: Scutirea de impozit se acordă doar la un singur angajator. Angajatorul trebuie să solicite salariatului unde își declară locul de muncă de bază o declarație pentru a se beneficia de scutire.
De reținut: încadrarea în muncă se poate face prin contract de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, cu condiția respectării salariului minim brut garantat în plată aplicabil în domeniul construcțiilor și în agricultură.
Se aplică din data de 01 noiembrie 2023.

4. Contribuabilii, persoane fizice, ce realizează venituri din activități independente impozitate în sistem real au dreptul să deducă la calculul impozitului pe venit contribuția la asigurările de sănătate și contribuția la asigurările sociale – pensie. Anterior nu se putea deduce contribuția la sănătate.

Procedura fiscală: Modificarea este dată de faptul că o persoană fizică ce realizează venituri de natură extrasalarială va achita mai multe contribuții la sănătate diferențiate pe categorii de venituri, și nu ne referim la majorarea bazei de calcul, ci la faptul ca această persoana fizică dacă obține venituri din activități independente plătește o contribuție la sănătate ce are ca valoare minim 6 salarii minime brute și plafon maxim 60 de salarii minime brute, dar dacă obține în același an fiscal și venituri din dividende etc., mai plătește suplimentar o altă contribuție la sănătate cu baza de calcul de la 6 la 24 de salarii minime.

De reținut: probabil Declarația unică se va modifica pentru secțiunea aferentă asigurărilor de sănătate unde se va prezenta suma aferentă activității independente și suma aferentă altor venituri extrasalariale.

Se aplică din data de 01 ianuarie 2024.

5. Se abrogă calitatea de persoane scutite la contribuția de sănătate a persoanelor salariate din domeniul de activitate construcții și agricultură.

Procedură fiscală: Este o corelare cu abrogarea scutirii la plata contribuției la sănătate, acum abroga calitatea de persoană ce nu este obligată la plata contribuției la sănătate.

Se aplică cu 01 noiembrie 2023.

6. Se introduce obligația plății contribuției de sănătate în procent de 10% pentru tichetele de masă și pentru vouchere de vacanță.

Procedură fiscală: Contribuția la sănătate pentru tichete de masă sau vouchere de vacanță este calculată la valoarea nominală. Trebuie modificate softurile de salarii având în vedere faptul că pentru salariul în bani baza de calcul este salariu brut cu reținere, iar pentru tichete este valoarea nominală.

Se aplică cu 01 ianuarie 2024.

Notă: pentru tichetele de masă și vouchere acordate în bani pe card se poate aplica stopajul la sursă, dar dacă acestea sunt acordate pe hârtie contribuția la sanătate se reține din salariu net rămas. În ambele situații se reduce salariu net.

7. Venitul net din activități independente devine o sumă distinctă de alte venituri extrasalariale și se datorează separat contribuția la asigurări de sănătate.

Procedură fiscală: Persoanele fizice ce desfășoară activități independente impozitate, atât în sistem real, cât și prin tranșe de venit, datorează contribuție la sistemul de sănătate în procent de 10% din suma venitului net sau suma tranșei de venit, iar baza maximă de calcul a contribuției la sănătate, anuală, este de 60 de salarii minime brute garantate în plată.

La data prezentei analize, salariu minim garantat în plată este de 3.300 lei. Plafonul venitului net aflat în sfera contribuției la sănătate este 3.300 x 60 = 198.000 lei. Contribuția datorată la plată este de 19.800 lei. Această contribuție se datorează chiar dacă persoana fizică are și calitate de salariat și separat de alte venituri extrasalariale.

Notă: se păstrează aceeași procedură declarativă cu depunerea declarației unice până în data de 25 mai din anul următor.

Se aplică cu 01 ianuarie 2024.

8. Suma altor venituri de natură extrasalarială (cedarea folosinței bunurilor, dividende și dobânzi, câștigul din vânzarea de acțiuni sau părți sociale, alte surse, etc.) sunt în sfera contribuției la sănătate, iar bază de calcul este 6 sau 12 sau 24 de salarii minime brute.

Procedura fiscală: Suma acestor venituri extrasalariale se compară cu cele 3 plafoane și contribuția se achită după depășirea plafonului de 6 salarii minime.

Notă: se păstrează aceeași procedură declarativă cu depunerea declarației unice până în data de 25 mai din anul următor. Se aplică cu 01 ianuarie 2024.

10. Se majorează cota de TVA la 19% pentru alimente cu zahăr adăugat și se păstrează cota de TVA de 19% pentru băuturi nealcoolice cu cod NC2202 (băuturi cu conținut de zahăr) și pentru băuturi alcoolice.

Procedura fiscală: Alimente cu zahăr adăugat sunt acele alimente ce conțin minim 10 grame de zahăr la 100 grame de produs, cu excepția cozonacilor și a biscuiților.

Pentru restul bunurilor alimentare sau vânzarea de animale și păsări vii, respectiv plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, se păstrează cota de TVA de 9%.

Serviciile de restaurant și catering își păstrează cota de TVA de 9%, cu excepția vânzărilor de băuturi alcoolice și vânzărilor de băuturi nealcoolice din NC2202.

Se aplică din data de 01 ianuarie 2024.

11. După implementarea și extinderea sistemului RO e-factura, noțiunea fiscală de ”factură” va fi înțeleasă doar factură trimisă în sistemul RO e-factura. Consecința este că se va putea deduce TVA de la achiziții doar de pe facturile comunicate electronic prin acest sistem.

Procedura fiscală: Amintim faptul că acesta devine obligatoriu în sistemul B2B (persoană impozabilă către persoană impozabilă), începând cu data de 01 ianuarie 2024. Prima condiție formală de deducere a TVA – ului de la achiziții este deținerea documentului justificativ – o factură. După noile modificări normative, se consideră factură doar cea primită prin sistemul RO e-factura. Se aplică cu data de 01 iulie 2024 doar reglementarea privind deducerea TVA doar de pe facturile transmise în acest sistem.

12. Termenul de transmitere a facturilor în sistemul RO e-factura.

Ca și regulă generală, termenul de comunicare a facturii în sistemul RO e-factura este de 5 zile lucrătoare de la emiterea facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut de Codul fiscal maxim posibil pentru emiterea facturii.

Procedura fiscală: Observăm că legiuitorul a stabilit două termene aparent contradictorii, astfel încât noi recomandăm transmiterea facturii în sistemul RO e-factura în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea acesteia. Cu toate acestea, amintim faptul că atât Codul fiscal, cât și Directiva TVA permit emiterea facturii în termen de 15 zile de la sfârșitul lunii în care a avut loc faptul generator al TVA, iar prin excepție, în caz accidental, de la acest termen se calculează cele 5 zile lucrătoare.

Nu se vor aplica amenzi între 01 ianuarie și 31 martie 2024 pentru netransmitere. Termenul de transmitere în 5 zile se aplică din data de 01 ianuarie 2024.

13. Modificare reglementări privind disciplina financiară – plăți în numerar.

Începând cu 11 noiembrie 2023, plățile/încasările în numerar se limitează la următoarele plafoane:

a) Persoană juridică către persoană juridică – la suma de 1.000 lei/persoană și la 2.000 lei pentru furnizori cash&carry, fără a depăși suma de 2.000 lei/zi;

Foarte important: suma maximă zilnică este de 2.000 lei pentru toate plățile în numerar către furnizori persoane juridice.

b) Persoană juridică către persoană fizică – la suma de 5.000 lei/persoană până la data de 31 decembrie 2024 și la suma de 2.500 lei/persoană ulterior datei de 01 ianuarie 2025. Nu există un plafon al sumelor maxime plătibile zilnic către persoane fizice, ci doar limitări individuale. Fac obiectul acestor plăți sumele ce reprezintă dividende, cumpărări de bunuri și servicii de la persoane fizice, plăți de creanță sau alte drepturi.

c) Plăți de avansuri de trezorerie în limita sumei de 1.000 lei zilnic pentru fiecare persoană ce primește avansuri spre decontare.

d) Plăți de la persoane fizice către alte persoane fizice sunt limitate la 10.000 lei pe tranzacție până la data de 31 decembrie 2024 și la 5.000 lei începând cu data de 01 ianuarie 2025.

e) Și încasările în numerar sunt limitate astfel:

· Încasare de la persoană juridică la persoană juridică – maxim 1.000 lei/persoană și 2.000 lei de la cash&carry;

· Încasări de la persoane fizice ce nu au calitate de asociat/administrator – maxim 5.000 lei până la data de 31 decembrie 2024 și 2.500 lei începând cu 01 ianuarie 2025.

Foarte important!:

1. Se interzic împrumuturile date de persoane fizice ce au calitate de asociați/acționari/administratori/alți creditori către persoane juridice în numerar. Acestea se pot realiza doar prin sistemul financiar.

2. Se interzice fragmentarea tranzacțiilor în scopul realizării unor plăți în numerar încadrabile în plafoanele date de noua lege.

3. Legiuitorul permite utilizarea plăților în numerar în plafoanele date pentru plățile la contractele cu plata în rate, menționând aceeași sintagmă ”contracte semnate conform legii”.

14. Se reintroduce în legislație un nou plafon maxim de deținere de numerar în casierie, iar acesta este în sumă de 50.000 lei, iar formatul în care este redactată legea, ne arată că se referă la fiecare casierie deținută de operatorul economic. Desigur, un operator economic poate decide individual, în funcție de specificul activității, câte casierii utilizează.

Există o excepție de la acest plafon, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare, când se efectuează plăți de natură salarială și alte drepturi de personal.

De asemenea, dacă se efectuează alte plăți către persoane fizice, este permisă depășirea acestui plafon, pentru o perioadă de maxim 3 zile lucrătoare, începând cu data scadenței la plată a acestor obligații.

În ipoteza în care un operator economic încasează în numerar sume ce exced acestui plafon, acesta are obligația să depună aceste sume în conturile bancare, în termen de maxim 2 zile lucrătoare.

15. Sancțiunea privind nerespectarea plafoanelor de încasări/plăți în numerar sau a depășirii plafonului de numerar din casierie este amendă în procent de 25% din suma ce excede plafoanelor amintite, dar nu mai puțin de 500 lei.

Toate prevederile privind disciplina financiară a plăților/încasărilor în numerar și a soldului de casierie se aplică în 15 zile de la publicarea legii în Monitorul oficial, respectiv începând cu 11 noiembrie 2023.

VOM REVENI CU PRECIZARI PUNCTUALE PENTRU PUNCTELE DE INTERES SI CU DETALII IN ZILELE CE URMEAZA.

Articole similare