Info – vânzări de anumite servicii și anumite bunuri către unități spitalicești sau ONG-uri ce dețin Unități Spitalicești

Info – vanzari de anumite servicii si anumite bunuri catre unitati spitalicesti sau ONG-uri ce detin Unitati Spitalicesti
Societatile care au ca obiect de activitate – livrare echipamente medicale, incepand cu 11.06.2023 beneficiaza de scutire la TVA pentru vanzarile prevazute la art 294 alin 5:

a) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti prestate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza prevederilor art. 25 alin. (41), dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz;

b) livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor, altele decât cele prevăzute la lit. c) şi d), precum şi adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi cele efectuate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza art. 25 alin. (41), dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz;

c) livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare scutite de taxă conform art. 292 alin. (1) lit. b);

d) livrarea de produse ortopedice.

Scutirea de TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii prevăzute la alin. (5) lit. a) şi b) se aplică:

a) direct, prin facturare fără TVA de către furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii dacă beneficiarul livrării/prestării este unitatea spitalicească din reţeaua publică de stat sau, după caz, instituţia/autoritatea publică centrală sau locală, care asigură finanţarea acesteia, potrivit legii;

b) prin restituirea TVA aferente achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit, potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. Sumele restituite de la bugetul de stat se utilizează de către entităţile nonprofit exclusiv pentru finanţarea achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii prevăzute la alin. (5) lit. a) şi b).

Asadar, daca vanzarea este catre Unitati spitalicesti, facturile se emit fara TVA, daca vanzarea e catre ONG uri ce detin unitati spitalicesti, factura se face cu TVA si ONG-uri solicita rambursarea taxei de la stat.
Pentru clarificarea cazului 2 in care TVA se ramburseaza a fost emis  Ordin 2438/2023 la data 01/09/2023 si a fost stabilita, procedura prin care entitatile non profit pot solicita restituirea TVA achitata pentru achizitiile mentinate la literele a si b de mai jos.
O atasam mai jos:

Art. 1. –

Restituirea TVA se efectuează de către organul fiscal competent în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată entitatea nonprofit care are dreptul să solicite restituirea.

Art. 2. –

În vederea restituirii taxei, entitatea nonprofit trebuie să depună la organul fiscal competent o cerere de restituire a TVA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta procedură, însoţită de următoarele documente:

a) un borderou care să cuprindă, în ordine cronologică, pentru fiecare achiziţie următoarele informaţii: denumirea, numărul şi data documentului, valoarea fără TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA;

b) copii de pe facturile în care sunt consemnate bunurile şi serviciile achiziţionate pentru care se solicită restituirea;

c) copii de pe declaraţiile vamale de import, în cazul bunurilor importate;

d) copii de pe bonurile fiscale emise, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 de euro, la cursul de schimb prevăzut la art. 290 din Codul fiscal. În situaţia în care această valoare este depăşită, solicitanţii trebuie să prezinte copii de pe facturile emise în conformitate cu prevederile art. 319 alin. (20) din Codul fiscal;

e) documentele din care rezultă că bunurile/serviciile achiziţionate pentru care se solicită restituirea TVA sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit, în cazul în care bunurile/serviciile achiziţionate au această destinaţie;

f) documentele din care rezultă că bunurile/serviciile achiziţionate pentru care se solicită restituirea TVA sunt donate/puse gratuit la dispoziţia unităţilor spitaliceşti din reţeaua publică de stat, respectiv contractul de donaţie/punere la dispoziţie cu titlu gratuit şi procesul-verbal de predare-primire, în cazul în care bunurile/serviciile achiziţionate au această destinaţie;

g) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al entităţii nonprofit din care să rezulte că bunurile prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal sunt destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor.

Art. 3. –

Entităţile nonprofit pot solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată în termen de 90 de zile de la încheierea lunii calendaristice pentru care se solicită restituirea, astfel:

a) pentru bunuri ce le-au fost livrate sau servicii care au fost prestate în beneficiul lor în cursul lunii pentru care se solicită restituirea, în cazul în care bunurile/serviciile achiziţionate sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit;

b) pentru bunuri ce le-au fost livrate sau servicii care au fost prestate în beneficiul lor, care sunt donate/puse gratuit la dispoziţia unităţilor spitaliceşti din reţeaua publică de stat în cursul lunii pentru care se solicită restituirea, în cazul în care bunurile/serviciile achiziţionate sunt destinate unităţilor spitaliceşti din reţeaua publică de stat.

Art. 4. –

Prin excepţie de la prevederile art. 3, în situaţia în care entităţile nonprofit nu au depus în termen cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată şi/sau documentaţia aferentă, la solicitarea acestora, directorul general al Direcţiei generale regionale a finanţelor publice poate aproba efectuarea restituirii taxei pe valoarea adăugată, dacă cererea este depusă în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituirea taxei. În acest sens, pe baza documentelor prevăzute la art. 2, depuse de solicitanţi, autoritatea fiscală competentă va întocmi un referat semnat de conducătorul acesteia, din care să rezulte că, deşi cererile de restituire au fost depuse cu întârziere faţă de termenul prevăzut la art. 3, sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea restituirii taxei pe valoarea adăugată, care va fi înaintat directorului general al Direcţiei generale regionale a finanţelor publice, pentru aprobarea efectuării restituirii taxei pe valoarea adăugată.

Art. 5. –

Soluţionarea cererilor de restituire a TVA se realizează conform procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 6. –

Entităţile nonprofit trebuie să justifice respectarea destinaţiei sumelor reprezentând TVA restituite de la bugetul de stat, inclusiv a sumelor care au fost compensate cu obligaţii fiscale ale entităţii, cu documente care să ateste achiziţia ulterioară de bunuri/servicii prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a) şi b) din Codul fiscal.

ANEXĂ la procedură

Denumirea entităţii nonprofit . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare . . . . . . . . . .

CERERE DE RESTITUIRE
a TVA aferente achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit, pentru care se aplică scutirea prevăzută la art. 294 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În conformitate cu prevederile art. 2 din Procedura de restituire a TVA aferente achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de taxă conform art. 294 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.438/2023, prin prezenta cerere solicităm restituirea taxei pe valoarea adăugată, în sumă de………. lei, pentru bunurile/serviciile achiziţionate care sunt:

  • destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit, respectiv:

. . . . . . . . . . (denumire, adresă unitate spitalicească)

. . . . . . . . . . (denumire, adresă unitate spitalicească)

  • donate/puse gratuit la dispoziţia unităţilor spitaliceşti din reţeaua publică de stat, respectiv:

. . . . . . . . . . (denumire, adresă unitate spitalicească beneficiară)

. . . . . . . . . . (denumire, adresă unitate spitalicească beneficiară)

Solicităm restituirea în contul nr . . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., sucursala . . . . . . . . . . .

Reprezentantul legal al entităţii nonprofit,
. . . . . . . . . .
(numele şi prenumele)
. . . . . . . . . .
(semnătura)
Data . . . . . . . . . .

Articole similare