Vă comunicăm noile reglementări legate de operațiunile cu numerar.

Legea 70/2015 (pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar) a fost modificată în 2023 prin Legea nr. 296/2023 – pentru care ati primit newletter-ul anterior, care a fost schimbată, la rândul ei, prin Ordonanță de urgență 98/9 noiembrie 2023 .


Rezumat
al plafoanele plăților în numerar:

Noua !!! Sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice (firme, PFA, II, liber-profesioniști etcnu pot depăși, la sfârșitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei. Sumele în numerar care depășesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare. Prin excepție, se admite depășirea acestui plafon numai cu sumele aferente plății salariilor și a altor drepturi de personal, precum și a altor operațiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora.

 

Nemodificate

1. Încasări ale persoanelor juridice de la persoanele juridice în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;
2. Plăți către magazinele de tipul cash and carry (gen Metro, Selgros etc.), care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;

 

Noua!!!

3. Plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

 

Nemodificate

4. Sunt interzise plățile fragmentate în numerar de la persoane juridice către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei și, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry. Persoanele juridice pot achita facturile cu valori care depășesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri și servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depășește acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.
5. Operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între persoanele juridice și persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoană.
6. Sunt interzise încasările și plățile fragmentate de la/către o persoană, pentru operațiunile de încasări/plăți în numerar de mai sus cu o valoare mai mare decât plafonul menționat, precum și fragmentarea tranzacțiilor reprezentând cesiuni de creanțe sau alte drepturi, primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, dividende, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare decât plafonul prevăzut. Aceste prevederi NU se aplică în cazul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii care se efectuează cu plata în rate, în condițiile în care între persoanele juridice și persoanele fizice sunt încheiate contracte de vânzarecumpărare cu plata în rate, conform legii.


Noua
!!!

Operațiunile de încasări și plăți între persoanele juridice și persoanele fizice în calitate de asociați/ acționari/ administratori/ persoane fizice/ alți creditori exclusiv creditorii instituționali care desfășoară activități de intermediere financiară prevăzute de lege reprezentând împrumuturi, indiferent de natura și destinația acestorase efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar.
În cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice și, respectiv, ne prestării de servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată în numerar în limita a 10.000 lei, sumele care depășesc acest plafon putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar. Prin excepție, în cazul în care, la data restituirii, persoanele fizice declară pe propria răspundere nu mai dețin cont bancar, restituirea se poate face integral în numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituită.


Noua
!!!

Operațiunile de încasări și plăți în numerar între persoanele fizice, altele decât operațiunile de încasări și plăți realizate prin intermediul instituțiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Națională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României,  efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum și cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacție. Sunt interzise încasările și plățile fragmentate în numerar pentru tranzacțiile mai mari de 50.000 lei, precum și fragmentarea unei tranzacții mai mari de 50.000 lei (vezi și CECCAR).

Articole similare